Grand Rapids Area Interactive Map

image33

New to the area? Grew up here, but only know certain parts of the city? 

Check out this interactive map and learn more about our amazing city!


CLICK HERE!

Buyer Videos / Videos del comprador / Video của người mua

Buyer Videos - English

image34

We are HUGE on educating our clients through every step of the process of buying and/or selling. Here are a series of buyer videos courtesy of First American Title that walk you through home buying, title info, what escrow means, closing steps and more. 

Watch Here

Videos comprador en español

image35

Somos ENORME en educar a nuestros clientes a través de cada paso del proceso de compra y / o venta. Aquí hay una serie de videos de comprador cortesía de First American Title que le llevará a través de compra de casa, información de título, lo que significa fideicomiso, los pasos de cierre y más.

Mira aquí

Người mua Videos - Vietnamese

image36

Chúng tôi là HUGE về giáo dục khách hàng của chúng tôi thông qua mỗi bước của quá trình mua và / hoặc bán. Dưới đây là một loạt video của người mua được cung cấp bởi Tiêu đề Người Mỹ đầu tiên dẫn bạn đến mua nhà, thông tin về tiêu đề, phương tiện ký quỹ, đóng các bước và hơn thế nữa.

Xem bây giờ